آدرس ما : رشت، خیابان معلم، میدان مادر، ساختمان مهندسین

شماره تماس ها : 01333500812

شماره تماس ها : 09399410933

پست الکترونیک : fartaak-co@gmail.com