آدرس ما : رشت، خیابان معلم، میدان مادر، ساختمان مهندسین

شماره تماس ها : 01333541955

شماره تماس ها : 09359410911

پست الکترونیک : fartaak-co@gmail.com