اهمیت footer در طراحی وب سایت

اهمیت footer در طراحی وب سایت

اهمیت footer در طراحی وب سایت امروزه اهمیت footer در طراحی وب سایت بسیار زیاد است و بسیاری از کاربران به ان قسمت توجه خاصی دارند ..